Mizuhara Kiko
for Parfums Christian Dior Japan


Hair Styling : Naejoo Park
Make-up : Yusuke Saeki